Openbare ruimte
 
Werken in de openbare ruimte in het stedelijk gebied vraagt om een nauwe samenwerking van stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, verkeersdeskundigen, experts op het gebied water, stadsecologie, riolering, verlichting en beheer. Vanuit Groendok willen wij graag een partner zijn in dit (deel)overleg en onze bijdrage leveren aan een duurzame en, waar nodig, flexibele invulling van de openbare ruimte. Groendok kan onderdelen uitwerken tot op het niveau van het definitief ontwerp. Voor een technische uitwerking zoeken we samenwerking met technische tekenbureaus.
 
In het landelijk gebied zal de nadruk vaak liggen op het versterken en respecteren van het typerende landschappelijke karakter van een gebied. De ontwerpopgave wordt daaraan aangepast met alle mogelijke creatieve oplossingen. De opdrachten kunnen liggen op het recreatieve vlak, verbrede landbouw, functieverandering, natuurontwikkeling en in een combinatie hiervan. Hierbij zal de samenwerking worden gezocht met ecologen, agrariers en andere mogelijke participanten in het gebied.
groendok_7014006.jpg groendok_7014005.jpg groendok_7014004.jpg groendok_7014003.jpg groendok_7014002.jpg groendok_7014001.jpg